Usługi techniczne

Zespół Usług Technicznych na rynku świętokrzyskim rozpoczął działalność w 1971 r. Dysponuje szerokim gronem rzeczoznawców, specjalistów, projektantów z bogatym doświadczeniem zawodowym. Osoby te mogą w każdej chwili podjąć się rozwiązywania powstałych problemów technicznych. Zakres usług technicznych świadczonych na zlecenie wciąż rozszerza się.

W ramach usług technicznych wykonujemy zadania obejmujące: 

 • ekspertyzy i opinie budowlane, także w zakresie instalacji c.o., w.c., wod-kan., sieci elektrycznych, sprężonego powietrza, wentylacji i chłodnictwa,
 • kontrolę okresową budynków (w pełnym zakresie, wynikające z ustawy o Prawie Budowlanym (Dz.U. nr 89 poz. 414 oraz Dz.U. nr 74 poz. 816), przeglądy robocze w celu określenia stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym; (osoby dokonujące tych kontroli spełniają wszystkie wymagania stawiane im przez Prawo Budowlane),
 • nadzory budowlane,
 • ekspertyzy i opinie mykologiczne, czyli dokonywane pod kątem oceny stanu zachowania obiektu ze względu na działające na niego czynniki zewnętrzne i zagrożenia biologiczne,
 • opracowanie i weryfikacja kosztorysów (ślepych, nakładczych, inwestorskich, powykonawczych i ofertowych), optymalizacja kosztów inwestycji poprzez analizę rozwiązań projektowych i wykonawczych,
 • audyt energetyczny budynków i instalacji (w tym: analiza aktualnego stanu budynku, weryfikacja przyjętych parametrów, przegląd możliwych usprawnień, określenie nakładów inwestycyjnych, obliczenie oszczędności z przedsięwzięć, analiza ekonomiczna, określenie zalecanego zakresu prac),
 • ekspertyzy, opinie stanu technicznego maszyn i urządzeń; w celu ustalenia wartości użytkowej, wartości odpisu amortyzacyjnego, stanu technicznego oraz ceny rynkowej,
 • instrukcje obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń (wykonujemy dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi, instrukcje BHP).

W zakresie BHP opracowujemy: 

 • Oceny ryzyka zawodowego dla różnych stanowisk pracy np. frezer, tokarz, formierz, stolarz itp.,
 • Oceny ryzyka technicznego maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych,
 • Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dla różnych stanowisk pracy.
Więcej w tej kategorii: Rzeczoznawcy NOT »