Egzaminy on-line na uprawnienia SEP

Najbliższe terminy egzaminów:

Egzaminy przeprowadzane są w każdy czwartek i piątek.

Zapisy na egzamin - to proste:

 1. Wypełnij i wyślij formularz wniosku o sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych (odpowiednie formularze znajdziesz poniżej).
 2. Potwierdź jego wysłania poprzez kliknięcie w link przesłany na Twój adres e-mail.
 3. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej w celu potwierdzenia terminu egzaminu.
 4. Na podany adres e-mail otrzymasz instrukcję jak krok po kroku przygotować Twój komputer do przeprowadzenia egzaminu. Cały proces jest bardzo prosty, jednak w przypadku kłopotów zapewniamy wsparcie techniczne (telefoniczne i zdalne).

Opłatę za egzamin w kwocie 260 zł nalezy uiścić przed egzaminem na rachunek PKO BP O/ Legnica 63 1020 3017 0000 2102 0425 0031. W tytule prosimy wpisać "Opłata za egzamin kwalifikacyjny, Twoje imię i nazwisko". Potwierdzenie wpłaty prosimy wysłać na adres odk@not.legnica.pl

WNIOSEK O SPRAWDZANIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH D1

Dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. (ostatnia zmiana: Dz.U. z  2005 r., Nr 141, poz. 1189)

§6 Rozporządzenia:

Osoby zajmujące się  dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

1) na stanowiskach dozoru:

 1. przepisów dotyczących przyłączenia urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 2. przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 3. przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacji oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 4. przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 5. przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 6. zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 7. zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
Wybierz najdgodniejszy dla Ciebie termin egzaminu
Nieprawidłowe dane

I. Dane osobowe

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

II. Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień

GRUPA 1.  Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

Nieprawidłowe dane
Zakres wnioskowanych uprawnień kwalifikacyjnych na zajmowanym stanowisku:  DOZORU
Nieprawidłowe dane

III. Wnioskuję o wydanie uprawnień kwalifikacyjnych z terminem ich ważności do:


Nieprawidłowe dane

bezterminowo - dotyczy osób zajmujących się dozorem sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych, świadczących usługi na rzecz przedsiębiorców dużych (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),

z terminem ważności 5 lat - dotyczy osób zajmujących się dozorem sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych, świadczących usługi na rzecz konsumentów (w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny) oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Wyjaśnienie :

- Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

- Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych :

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro.

- Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych :

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równowartości w złotych 10 milionów euro.

- Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych :

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równowartości w złotych 43 milionów euro.

- Za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych przekroczył limity definiujące przedsiębiorcę średniego.