O FSNT Kielce

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOTw Kielcach prowadzi swoją działalność w regionie od 1949 roku. Jest terenową jednostką organizacyjną Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych z siedzibą w Warszawie. Od 1999 roku posiada osobowość prawną i wpisana jest do ewidencji stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców.

MISJA

Misją Naczelnej Organizacji Technicznej jest reprezentowanie społeczności technicznej i działanie na rzecz wzmocnienia roli polskich inżynierów i techników we współtworzeniu postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Przejawia się ona:

 • w obronie interesów członkowskich stowarzyszeń w realizacji ich zadań statutowych;
 • współpracy z władzami krajowymi i regionalnymi w dziedzinach technicznych, ekonomicznych i społecznych;
 • oddziaływaniu na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki;
 • kształtowaniu zasad racjonalnego korzystania z zasobów i środowiska naturalnego;
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, technicznymi i gospodarczymi;
 • sprawowaniu opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej.

CELE

Celem naszej działalności jest szerzenie wiedzy technicznej dla ułatwienia rozwoju przemysłowego i społecznego w regionie świętokrzyskim oraz kraju.

Realizujemy go poprzez:

 • interdyscyplinarną platformę współdziałania 13 stowarzyszeń naukowo-technicznych, zrzeszonych w federacji w województwie świętokrzyskim;
 • rozwiązywanie zagadnień technicznych na zlecenie klientów, potrzebujących naszej fachowej wiedzy i umiejętności wysokiej klasy specjalistów;
 • popularyzowanie najnowszych rozwiązań technicznych przyjaznych ludziom i środowisku naturalnemu.

Aktywność Kieleckiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  przejawia się głównie:

 • w stwarzaniu warunków dla podniesienia wiedzy zawodowej inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej;
 • uczestniczeniu i organizowaniu konferencji naukowych i technicznych oraz prowadzeniu innych działań w celu podniesienia poziomu naukowo – technicznego regionu i kraju;
 • czynnym uczestnictwie w działaniach związanych z rozwojem Kielci i makroregionu poprzez opracowywanie opinii, ekspertyz, projektów, analiz;
 • udziale w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień technicznych i gospodarczych dla przedsiębiorstw regionu oraz opracowywanie wniosków inwestycyjnych;
 • stymulowaniu postępu technicznego przez organizowanie konkursów na nowatorskie rozwiązania techniczne i poprawiające warunki życia społeczeństwa;
 • działaniu na rzecz podnoszenia znajomości zagadnień technicznych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży.

Więcej w tej kategorii: Historia FSNT Kielce »