Historia FSNT Kielce

Tradycje ruchu stowarzyszeniowego na kielecczyźnie sięgają okresu międzywojennego.

W Pierwszym Polskim Kongresie Inżynierów, jaki odbył się w dn. 12-14 września 1937 r. we Lwowie, brało udział z terenu dzisiejszego województwa świętokrzyskiego 58 inżynierów reprezentujących wszystkie specjalności techniczne.

Po wyzwoleniu, już na początku 1945 r. z inicjatywy inżynierów i techników powstał w Kielcach Wielobranżowy Związek Inżynierów i Związek Techników.

W latach 1946-46 reaktywowały swoją działalność stowarzyszenia techniczne istniejące przed 1939 rokiem oraz zawiązywały się nowe. Zasadniczym ich zadaniem była aktywna działalność organizacyjna, wyrażająca się w ewidencjonowaniu członków i przygotowaniach do powojennego I Kongresu Techników Polskich, który odbył się w Katowicach w dniach 1-3.12.1946 r. Wzięło w nim udział kilkunastu delegatów z kieleckich stowarzyszeń naukowo-technicznych. Zgodnie uchwałą I Kongresu Techników Polskich – również w Kielcach - podjęto działania zmierzające do scalenia ruchu stowarzyszeniowego.

Jako datę powołania Oddziału Wojewódzkiego NOT w Kielcach przyjmuje się dzień 27 kwietnia 1949 r. W zebraniu organizacyjnym wzięło udział 53 przedstawicieli reprezentujących 9 oddziałów i kół stowarzyszeń naukowo-technicznych, które weszły w skład nowo powołanego Oddziału Wojewódzkiego NOT w Kielcach.

Od 1999 r. lokalny oddział organizacji działa jako FSNT NOT Rada w Kielcach, zrzeszająca ponad 1000 inżynierów i techników woj. świętokrzyskiego w 13 stowarzyszeniach naukowo-technicznych. Kielecka Rada w całym okresie swego istnienia zajmowała się działalnością statutową, opisaną szerzej w innym miejscu, łącząc ją z działalnością gospodarczą. Współpraca z organizacjami i instytucjami edukacyjnymi, społecznymi, władzami samorządowymi oraz państwowymi była i nadal jest realizowana głównie na zasadach niekomercyjnych, co wynika, jak warto podkreślić, z programowej apolityczności NOT.

Dochody uzyskane m.in. z działalności szkoleniowej, organizacji sympozjów i konferencji oraz przygotowania opinii i ekspertyz technicznych czy tłumaczeń, jak również z wynajmu części pomieszczeń m.in. na salon RTV, restauracje, - służyły i ciągle służą pokryciu kosztów eksploatacji i remontów budynku, aby infrastruktura stale umożliwiała zaspokojenie potrzeb środowiska techników.

Więcej w tej kategorii: « O FSNT Kielce Władze »