Szkolenie z przygotowaniem do egzaminu na uprawnienia w grupie 1, 2 i 3 na stanowisku Eksploatacji i Dozoru.

Image
Zapisz się na szkolenie
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Wybierz termin szkolenia:

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Szkolenia stacjonarne (4 godz.) EEG

Cena: 250,00 zł

Miejsce szkolenia:
Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50, sala szkoleniowa - IIp.

Szkolenia on-line (4 godz.) EEG

Cena: 95,00 zł

Dla chętnych zapewniamy pełne wsparcie techniczne (szczegóły otrzymasz w mailu rejestracyjnym).

Szkolenia EEG zakończone egzaminem.
Opłata za egzamin eksploatacja: 424,20 zł.
Opłata za egzamin dozór: 424,20 zł.

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przed jego rozpoczęciem na konto:
ING Bank Śląski 88 1050 1416 1000 0090 3180 1500
W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko, Szkolenie EEG - data szkolenia.

KURS DLA MONTERÓW INSTALACJI GAZOWYCH
(36 godz.)

WIĘCEJ INFORMACJI >

Cena: 670,00 zł

Miejsce szkolenia:
Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50, sala szkoleniowa - IIp.

Kurs zakończony egzaminem:
Opłata za egzamin eksploatacja: 424,20 zł.
Opłata za egzamin dozór: 424,20 zł.

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie przed jego rozpoczęciem na konto:
ING Bank Śląski 88 1050 1416 1000 0090 3180 1500
W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko, Kurs Monter instalacji gazowych

W przypadku problemów z zapisem elektronicznym zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 517 875 094; 41 344 90 61, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystaj z formularza kontaktowego tutaj >. Biuro NOT: Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50, III p. pok. 303

Uprawnienia energetyczne: konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 na stanowisku Dozoru i Eksploatacji (szkolenie stacjonarne i online - 4 godz.)

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Rozporzadzenie Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych definiuje pojęcie urządzeń energetycznych, przy eksploatacji których wymagane jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego:

urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii

Szkolenie ma formę konsultacji, mających na celu przypomnieć i zaktualizować uczestnikom wiedzę o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie grup urządzeń:

 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Podczas szkolenia istnieje możliwość konsultacji z wykładowcami.

Po zakończeniu szkolenia można przystąpić do sprawdzenia kwalifikacji przed Komisją Kwalifikacyjną. Pozytywny wynik egzaminu zostaje potwierdzony wydaniem świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z wynikiem egzaminu.

WAŻNE

 Na egzamin należy stawić się:

 • osobiście,
 • z dowodem osobistym (cudzoziemcy nieposiadający dowodu osobistego powinni posiadać inny ważny dokument ze zdjęciem, np. paszport, karta pobytu),
 • posiadanymi świadectwami kwalifikacyjnymi,
 • potwierdzeniem opłaty egzaminacyjnej.

ZAKRES EGZAMINU

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przystępujące do egzaminu w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

 • na stanowiskach eksploatacji:
 1. a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
  b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
  c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
  d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
  e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;
 • na stanowiskach dozoru:
 1. a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
  b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
  c) przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
  d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
  e) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
  f) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
  g) zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
  h) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Szkolenie kierowane jest do osób wnioskujących o sprawdzenie kwalifikacji po raz pierwszy lub ponowne sprawdzenie kwalifikacji.

Świadectwo kwalifikacyjne może posiadać
osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat).

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób wykonujących czynności dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 • eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
 • dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym powyżej oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Prace te dotyczą wykonywania czynności:

 • mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska – w zakresie obsługi;
 • związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie konserwacji;
 • związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego – w zakresie remontów;
 • niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie montażu;
 • niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienienie wiedzy w zakresie przepisów i wymagań organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych umożliwiające przystąpienie do sprawdzenia kwalifikacji w zakresie eksploatacji tych urządzeń (egzaminu przed Komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

Szkolenie trwa ok. 4 godzin. Czas trwania i zakres szkolenia dostosowujemy do potrzeb klienta (wymaga to wcześniejszego uzgodnienia)